Loading...
 Start Page

Ο Ρόλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Σύμφωνα με τον νέο εν ισχύ νόμο 4497/13.11.2017, τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχετική με το σκοπό τους, καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου οι οποίες σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα

Για την αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σκοπού τους, τα επιμελητήρια, σύμφωνα με τον νόμο,

ασκούν τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

1) Υποβάλλουν προς την πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού η γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών η γενικά για την εθνική οικονομία

2) Μετά από πρόταση του 1/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών του Επιμελητηρίου, διεξάγουν δημοψήφισμα μεταξύ των ταμειακώς ενήμερων μελών του, για κάθε θέμα της τοπικής η εθνικής οικονομίας που εμπίπτει στις γνωμοδοτικές η συμβουλευτικές αρμοδιότητές του

3) Μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγικότητας των μελών τους.

4) Χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, βεβαιώνουν την γνησιότητα της υπογραφής αυτών, καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα μέλη τους και στην πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα.

5) Ενημερώνουν τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις στην Εθνική Οικονομία και υποβάλλουν σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.

6) Εκπονούν μελέτες για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εκδίδουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα κλαδικές μελέτες, ανάλογα με τον ειδικότερο προσανατολισμό του κάθε Επιμελητηρίου και σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το οικείο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο.

7) Λειτουργούν και υποστηρίζουν το Γ.Ε.Μ.Η. για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έδρα στην χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους.

8) Διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και επιλύουν με διαιτησία, εμπορικές διαφορές με βάση κατάλογο, ου συντάσσεται κάθε δύο χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές.

9) Συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους, υπαλλήλους του η τρίτους και αναθέτουν σε εξειδικευμένα πρόσωπα την εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς τους.

10) Αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ’ εξουσιοδότηση και κάθε άλλο συναφές με τον σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

11) Μπορούν να αναλάβουν μόνα η σε συνεργασία με άλλους φορείς, την διαχείριση

-επιχειρηματικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

-μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

12) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστούν, είτε αυτοτελώς, είτε με άλλους φορείς, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπούς

-την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

-την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης στα μέλη τους.

-την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

-την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.

13) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορούν να συμμετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό, δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής η κοινοτικής χρηματοδότησης η επιχορήγησης.

14) Διεξάγουν σεμινάρια, οργανώνουν συνέδρια και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στην ημεδαπή η την αλλοδαπή σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ινστιτούτα

15) Εκδίδουν περιοδικά η βιβλία η επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.

16) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους η γενικότερα της Εθνικής Οικονομίας, απονέμουν βραβεία η άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

17) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο του σκοπού τους.

18) Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν.

19) Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν την χωρική ενότητα αρμοσιότητάς τους. Όμορη περιοχή η την επικράτεια στο σύνολό της.

20) Κάθε δημόσια αρχή και φορέας του δημοσίου τομέα υποχρεούται, αν αυτό δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, να παρέχει στα Επιμελητήρια κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών τους και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.

 

Διεύθυνση: Πάροδος Δρακοπούλου 8, Πάτρα

Τηλ: 2610 704371  

E-mail: aep.achaias@gmail.com

         
© Copyright 2011 - 2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, Μαρλαφέκας Πλάτωνας